Konferenstolk 
Tyska > Svenska
Engelska > Svenska

Conference interpreter for
German < > Swedish
English > Swedish

Sudda ut språkgränserna!

Bring Down
the Langue
Barriers

Arrangerar du en flerspråkig konferens, kongress, mässa eller dylikt? Låt mig sudda ut språkgränserna mellan deltagarna så att de kan kommunicera fritt!

Love Malm

Efter en magisterexamen i latin från Uppsala universitet och en ettårig utlandsvistelse i Tyskland utbildade jag mig till konferenstolk vid Tolk- och Översättarinstitutet i Stockholm. Sedan dess bor och verkar jag i Köln, Tyskland. 

LF_malm_light

Tjänster

Service

Simultantolkning

Simultaneous
Interpreting

Talaren tolkas i realtid. Vid större evenemang används en ljudisolerad tolkkabin, vid mindre kan tolken viskningstolka för högst två åhörare. Avgörande för kvaliteten på tolkningen är att tolken hör talaren så tydligt som möjligt, vilket är lättare att garantera i en ljudisolerad kabin. Tolkar arbetar vanligen i par om två och byter av varandra varje halvtimma. Vid större evenemang med många språkriktningar är simultantolkning standard. 

Konsekutivtolkning

Consecutive
Interpreting

Vid konsekutivtolkning noterar tolken talsekvenser på mellan 5-7 minuter med stöd av minnet och en särskild anteckningsteknik, och tar till orda direkt efter talaren. Denna tolkningsform lämpar sig väl för fritt hållna tal, tekniska genomgångar, föredrag, högtidstal och annat. Notera att ett konsekutivt tolkat tal tar dubbelt så lång tid. En förkortad form av konsekutivtolkningen kan användas vid förhandlingar, affärsmöten eller bilaterala sammankomster, där tolken möjliggör dialog. 

In consecutive mode, the interpreter notes speeches or speech segments of up to 7 minutes using memory and a special note-taking technique, delivering the interpretation after the speaker has finished. This mode is well suited for unscripted speeches, technical expositions, lectures etc.

NB: a speech interpreted consecutively takes twice as long. A shorter form of consecutive can be used in dialogue oriented situations such as bilateral negotiations, business meetings etc.

Språkgranskning

Proofreading

Behöver en svensk text du eller ditt företag vill publicera språkgranskas eller korrekturläsas? Överlåt det till mig! Hör av dig så diskuterar vi saken. 

Sound Interesting?

Get in touch for a non-binding quotation.

Love Malm / Conference Interpreter

German < > Swedish
English > Swedish